Strona głowna < Artykuły

UMOWA NAJMU POKOJU W LOKALU MIESZKALNYM I INNE PISMA

autor Jan Z.T. (5.06.2016 r)
(zapiska nr 28)

 

Na rynku mieszkaniowym dobrze przygotowana umowa najmu będzie chronić zarówno interesy wynajmującego jak i najemcy. Im bardziej umowa jest szczegółowa tym mniejsze prawdopodobieństwo wyniknięcia w późniejszym czasie sporów z tytułu ewentualnych nieścisłości, dlatego warto zastanowić się jakie elementy powinna zawierać i na które jej kwestie powinno się zwrócić szczególną uwagę.
Umowa najmu, jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas określony bądź nie, natomiast najemca zobowiązuje się płacić w zamian czynsz w określonej wysokości. Co do zasady umowę najmu powinno się sporządzić w formie pisemnej, jednakże dla najmu krótkoterminowego (do 1 roku) nie ma takowego obowiązku. Co ważne wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu, który chce oddać do wynajęcia. Może on być jego najemcą czy też dzierżawcą.
W umowie najmu muszą znaleźć się takie elementy jak:
1. miejsce i data jej zawarcia,
2. określenie stron umowy,
3. dokładne określenie przedmiotu najmu,
4. czas trwania umowy. Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony (np. pól roku) bądź nieoznaczony. Umowa zawarta na czas oznaczony, kończy się w raz z upływem określonego w niej terminu.
5. wysokość czynszu. W umowie najmu należy określić wysokość miesięcznego czynszu, jaki najemca będzie zobowiązany uiszczać na rzecz wynajmującego, gdyż umowa najmu co do zasady jest umową odpłatną. W przypadku braku podania wysokości czynszu taką umowę traktuje się jako użyczenie.
6. ewentualne inne opłaty (np. opłaty eksploatacyjne), terminy ich płatności oraz sposoby ich rozliczania pomiędzy stronami umowy najmu. Sporządzenie w formie pisemnej aneksu do umowy z wyszczególnionymi opłatami dla poszczególnych najemców.
7. zapisy co do kar umownych i sposoby ich płatności,
8. kwotę kaucji oraz sposób jej rozliczenia,
9. szczególne wytyczne co do sposobu korzystania z lokalu. Obowiązkiem najemcy jest troszczenie się o rzecz najmu i używanie go zgodnie z umową. Najemca musi zachować rzecz najmu w stanie nie pogorszonym.
10. zastrzeżenie co do dokonywania zmian w lokalu. Bez zgody wynajmującego nie wolno najemcy czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową.
warunki wypowiedzenia umowy. Powinny one być określone w umowie co pozwoli to na zabezpieczenie zarówno najemcy przed wypowiedzeniem umowy z dnia na dzień, jak i wynajmującego. Zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego umową.
11. prawa i obowiązku stron umowy. Jest to kwestia indywidualna każdej umowy i stron ją zawierających. W umowie może znaleźć się np. obowiązek wynajmującego: zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem itp. Natomiast obowiązkiem najemcy może być utrzymywanie wynajętego lokalu we właściwym stanie technicznym, dokonywanie drobnych napraw i konserwacji związanych z bieżącym użytkowaniem lokalu, naprawa powstałych w wyniku użytkowania zniszczeń itp.
12. rozszerzenie umowy najmu w formie załącznika np. poprzez tzw. regulamin porządkowy,
13. sporządzenie w formie załącznika protokołu zdawczo-odbiorczego. Dokonuje się w nim opisu stanu technicznego lokalu. Będą to informacje związane z wyposażeniem lokalu, standardem itp. oraz ich wartością w dniu najmu określoną przez wynajmującego.
14. podpisy stron.

Poniżej zamieszczam fachowo sporządzone szczegółowe wzory odpowiednich pism. Skupiłem się na umowie najmu pokoju mieszkalnego ponieważ spora część lokali mieszkalnych jest wynajmowana w Polsce w taki sposób przez właścicieli. Oczywiście poniższe wzory pism można w łatwy sposób przystosować do umów całego lokalu mieszkalnego.

 


Wzór umowy najmu pokoju mieszkalnego


Zawarta w dniu ................................................. w ............................ pomiędzy:

................................. zamieszkały/a w ....................................... przy ul. ..................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze ................................... oraz numerze PESEL ...................

zwanym dalej Wynajmującym a

.................................. zamieszkały/a w ..................................... przy ul. ..................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze .................................... oraz numerze PESEL ....................

zwanym dalej Najemcą.

§1. Przedmiot umowy

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni ....... mkw., składającego się z ........ pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni, położonego w .............................. przy ulicy ....................................................... .
2. Przedmiotem umowy jest najem pokoju mieszkalnego o powierzchni ........ mkw położonego obok ..................... w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w ......................... przy ulicy ........................................... zwanego w dalszej części umowy pokojem.
3. Przez cały okres trwania umowy najmu pokoju Najemca może korzystać z innych pomieszczeń wspólnych we wspomnianym lokalu mieszkalnym takich jak kuchnia, łazienka, ubikacja i przedpokój. Zakres wykorzystania przez Najemcę urządzeń czy sprzętu technicznego w pokoju i lokalu mieszkalnym jest zawarty w Regulaminie porządkowym i eksploatacyjnym (zał. nr 1).
4. Pokój będący przedmiotem niniejszej umowy będzie wynajęty na cele mieszkaniowe od dnia ...................................... do dnia ........................................... . Strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy przez każdą ze stron po uregulowaniu wszelkich wzajemnych płatności z tytułu poprzedniej umowy najmu za poprzedni okres na kolejne okresy. Uprawnienie takie realizuje się poprzez złożenie wspólnego oświadczenia najpóźniej 30 dni przed zakończeniem trwania najmu a następnie podpisania nowej umowy.
5. Obie strony umowy najmu zobowiązują się do dotrzymania okresu czasu podanego w §1 ust. 4.

§2. Oświadczenie

1. Z dniem ............................................ Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem oraz przyjmuje w/w pokój do używania i zobowiązuje się płacić terminowo ustalony w niniejszej umowie czynsz najmu i inne należności oraz wywiązywać się z zobowiązań określonych tą umową.
2. Podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (zał. nr 3) przez Najemcę jest równoznaczne z odbiorem przedmiotu najmu i otrzymaniu 2 kluczy do pokoju.

§3. Czynsz

1. Czynsz za najem opisany w §1 ust. 2 i 3 wynosi ......................... złotych (.......... USD) (słownie........................................................................... zł) za każdy miesiąc.
2. Wszelkie rozliczenia Najemca będzie dokonywał na rachunek bankowy Wynajmującego: ................................................... lub do rąk własnych Wynajmującego za pokwitowaniem.

§4. Opłaty eksploatacyjne

1. Dodatkowo Najemca jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu opłat eksploatacyjnych (tzw. komorne), związanych z używaniem pokoju najmu i osób w nim zamieszkałych za:
a) media tj. gaz, prąd elektryczny, woda i odprowadzenie ścieków, podgrzanie wody, wywóz śmieci
oraz koszty utrzymania nieruchomości wspólnej tj. eksploatacja podstawowa, centralne ogrzewanie i fundusz remontowy które Najemca będzie regulował w formie miesięcznych zaliczek, wpłacając Wynajmującym odpowiednią kwotę wyliczoną na podstawie załącznika nr 2 - Opłaty eksploatacyjne w części własnej i wspólnej. Najemca może wnioskować o wgląd do zaświadczeń czy faktur na podstawie których Wynajmujący wyliczył te miesięczne zaliczki.
b) Należności z tytułu opłat eksploatacyjnych takie jak:
- gaz i energia elektryczna są rozliczane zgodnie z ich faktycznym zużyciem w okresie ................. za 1-wsze półrocze oraz w ........................ następnego roku za 2-gie półrocze,
- woda i odprowadzenie ścieków oraz podgrzanie wody są rozliczane zgodnie z ich faktycznym zużyciem w okresie .............. za 1-wsze półrocze oraz w ....... następnego roku za 2-gie półrocze,
- koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, centralne ogrzewanie i wywóz śmieci są rozliczane zgodnie z ich faktycznym zużyciem w ...................... następnego roku,
- koszty funduszu remontowego są stałe i nie mogą być rozliczone.
2. Rozliczenia należności z §4 ust. 1 są niezależne od Wynajmującego i pochodzą od osób trzecich. Wynajmujący po otrzymaniu tych rozliczeń jest zobowiązany odpowiednio rozliczyć się w formie pisemnej z Najemcą w ciągu ................ dni. I tak w przypadku:
a) nadpłaty, Wynajmujący wypłaci ją stosownie do §6 ust. 3, w ciągu 7 dni od rozliczenia,
b) niedopłaty, Najemca zwróci ją stosownie do §3 ust. 2, w ciągu 7 dni od otrzymana rozliczenia.
3. Zaliczki wymienione w §4 ust. 1a, mogą ulec wzrostowi lub obniżeniu w przypadku:
a) zmiany przez dostawców cen za usługi komunalne oraz
b) zmiany liczby osób zamieszkałych w pokoju najmu.
4. Zmiana zaliczek z §4 ust. 3 jest dla Najemcy obowiązująca o czym Wynajmujący każdorazowo i niezwłocznie powiadomi Najemcę w formie aneksu. Aneks ten nie stanowi podstawy zmiany innych warunków niniejszej umowy oprócz wysokości kwoty zaliczek w §4 ust.6.
5. Jeżeli koszty wymienione w §4 ust. 1a z tego tytułu poniesie Wynajmujący w trakcie trwania umowy, to Najemca jest zobowiązany do ich zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego żądania słownego a w ostateczności na piśmie.
6. Zaliczki z tytułu opłat eksploatacyjnych (tzw. komorne) na dzień podpisania umowy wynoszą: .......... złotych (słownie: ............................................................ zł)
7. Czynsz i wymienione w §4 ust. 6 zaliczki, Najemca zobowiązuje się płacić łącznie, miesięcznie z góry do ...... dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Po tym terminie naliczane są odsetki w wysokości ........ % w stosunku rocznym i koszty z tym związane.

§5. Kaucja mieszkaniowa

1. Najemca przy zawarciu umowy uiszcza do rąk Wynajmującego kaucję w wysokości ............... zł (słownie: ................................................................. zł) tytułem zabezpieczenia za ewentualne przyszłe roszczenia Wynajmującego wobec Najemcy. Kaucja jest nieoprocentowana.
2. Wynajmujący potwierdzi pisemnie otrzymanie kaucji o której mowa w §5 ust. 1. także w przypadku gdy wpłynie ona na rachunek bankowy Wynajmującego.
3. Obie strony umowy uzgadniają, że wspomniana kaucja nie może stanowić formy zapłaty za comiesięczny czynsz o którym mowa w §3 ust. 1 podczas trwania umowy najmu.
4. Jeżeli kaucja zostanie naruszona w trakcie najmu przez Wynajmującego bo musiał skorzystać z niej, by naprawić zniszczenia nie cierpiące zwłoki ich naprawy które ewidentnie spowodował Najemca lub Lokator a których nie chciał (na bieżąco) naprawić, to Najemca ma obowiązek uzupełnienia kaucji do wyjściowej kwoty w ciągu ........... dni od zaistnienia takiej sytuacji.
5. Na poczet kar umownych które są wspomniane w umowie, w przypadku gdy Najemca ich nie zapłaci to Wynajmujący jest uprawniony do pobrania środków z powyższej kaucji.
6. Nie uiszczenie kaucji o której mowa w §5 ust. 1. po podpisania umowy najmu skutkuje tym, że niniejsza umowa nie dochodzi do skutku prawnego i przestaje obowiązywać.

§6. Zakończenie najmu

1. Po zakończeniu umowy najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu z dnia objęcia pokoju, który został szczegółowo opisany w Protokole zdawczo-odbiorczym (zał. nr 3).W dniu zwrotu strony sporządzą końcowy protokół zdawczo-odbiorczy, określający stan przedmiotu najmu.
2. Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić kaucję (po przedstawieniu przez Najemcę dowodów jej wpłaty) Najemcy w ciągu 30 dni od wygaśnięcia niniejszej umowy, po potrąceniu odpowiednich kwot należnych Wynajmującemu z tytułu roszczeń przysługujących mu w dniu opuszczenia pokoju przez Najemcę, a w szczególności:
a) nie zapłaconego czynszu i opłat eksploatacyjnych wymienionych w §4 ust. 1a,
b) odsetek za nieterminowe płatności powyższych zobowiązań, koszty windykacyjne i kary umowne
c) wyrządzonych przez Najemcę szkód w pokoju najmu a także w pozostałych częściach lokalu mieszkalnego jeżeli były one z winy Najemcy,
d) strat w stanie pokoju najmu, dostępnych sprzętów ruchomych w tymże pokoju a także w pozostałych częściach lokalu mieszkalnego jeżeli były one z winy Najemcy.
Wartość tych szkód czy strat z §6 ust. 2c i d zostanie oszacowane na podstawie wartości określonych w Protokole zdawczo-odbiorczym (zał. nr 3).
3. Wszelkie rozliczenia dokonywane przez Wynajmującego na rzecz Najemcy będą na jego rachunek bankowy: ................................................................................................... a w przypadku braku rachunku bankowego do rąk własnych Najemcy za pokwitowaniem.
4. W wypadku wystąpienia deficytu na pokrycie strat z tejże kaucji Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynikłej z tego różnicy w ciągu miesiąca czasu a kaucja nie jest mu zwracana.
5. Brak zwrotu przez Wynajmującego kaucji o której mowa w §6 ust. 3 lub brak pokrycia przez Najemcę deficytu o którym mowa w §6 ust. 4 będzie długiem o który strony umowy mają prawo dochodzić wraz z odsetkami przed odpowiednimi organami państwowymi.
6. Działania z §6 ust. 2, 3 i 4 zostaną wykonane na koniec okresu rozliczeniowego umowy lub w dniu zaistnienia przypadku zerwania umowy zapisanym w §10 ust.3.

§7. Dodatkowa osoba / osoby

1. Najemca po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego może zamieszkać w pokoju z osobą / osobami* nieujętą w umowie najmu. Osoba/osoby* ta będzie w niniejszej umowie najmu zwana dalej Lokatorem/lokatorami.*
2. Opłata za zamieszkiwanie Lokatora wynosi .... % (słownie: ............. %) od czynszu wymienionego w §3 ust. 1 za miesiąc od jednej osoby i jest płatna z góry w dniu zamieszkania Lokatora doliczana do czynszu podstawowego.
3. Każdorazowo przy zmianie Lokatora, Najemca musi uzyskać nową zgodę Wynajmującego oraz podać dane osobowe Lokatora. Następuje to poprzez spisanie ich z dowodu tożsamości Lokatora przez Wynajmującego i wpisaniu ich do książki meldunkowej.
4. Najemca na co najmniej 7 dni przed zamieszkaniem Lokatora, musi powiadomić o tym fakcie Wynajmującego aby ten mógł przygotować nowe Opłaty eksploatacyjne w części własnej i wspólnej zgodnie z §4 ust.1 dla zmienionej liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Koszty za zużyte media (woda, gaz, prąd itp.) przez Lokatora ponosi Najemca. Wysokość tych kosztów zostanie ustalona w formie aneksu do umowy najmu.
5. Najemca i Lokator zobowiązany jest do używania pokoju najmu jak innych pomieszczeń lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad porządku i bezpieczeństwa. Szczegółowe przepisy w tym zakresie stanowi Regulamin porządkowy i eksploatacyjny (zał. nr 1) który jest integralną częścią składową tej umowy. Najemca ponosi w pierwszej kolejności odpowiedzialność za zachowanie się Lokatora.
6. W szczególności Najemcy jak i Lokatorowi zabrania się bez uprzedniej zgody Wynajmującego w pokoju najmu i w lokalu mieszkalnym - prowadzić działalności gospodarczej*, trzymania wszelkich zwierząt* oraz palenia papierosów*.
7. W przypadku gdy Najemca lub Lokator uzyskał zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej wówczas Wynajmujący zabrania podawania adresu lokalu mieszkalnego w którym ma wynajęty pokój jako siedziby firmy, stowarzyszenia czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
8. Maksymalna liczba osób które mogą jednocześnie zamieszkać z Najemcą jest w gestii i za zgodą Wynajmującego. Domyślnie jest nią ............ osoba/y.
9. Minimalny okres na który może zamieszkać Lokator wynosi ...... miesiąc/e kalendarzowy/e chyba, że Wynajmujący zgodzi się na czas krótszy z ważnej przyczyny.
10. W razie niedokonania opłat wspomnianych w §7 ust.2 i 4, Lokator nie ma prawa zamieszkiwać w pokoju Najemcy jak i przebywać w lokalu mieszkalnym. Tego samego dnia w którym Najemca takiej opłaty nie dokonał, Lokator musi się wyprowadzić. W tym przypadku również obowiązuje Najemcę treść §10 ust. 4 umowy najmu pokoju w stosunku do Lokatora jak za siebie samego.
11. Najemca może żądać zwrotu dokonanej opłaty określonej w §7 ust. 2 jeżeli Lokator faktycznie nie zamieszkał (przebywał) z nim przez dany okres, pod warunkiem, że Lokator nie skorzystał ani razu z infrastruktury i urządzeń w lokalu mieszkalnym (np. kąpiel, pranie, gotowanie itp.).
12. Rozliczenia pomiędzy Najemcą a Lokatorem nie są w gestii i zainteresowania Wynajmującego.

§8. Adaptacje budowlane

1. Tylko Najemca może dokonać zmian lub adaptacji budowlanych w pokoju najmu wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego i w zakresie przez niego zaakceptowanym.
2. Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić ...... % wykazanych stosownymi rachunkami kosztów zmian budowlanych dokonanych za jego pisemną zgodą i w jej granicach. Zwrot ten nastąpi w terminie do 21 dni, od dnia wydania mu pokoju najmu*, po zakończeniu tych zmian budowlanych* w formie zapłaty stosownie do §6 ust. 3.
3. Gdy Najemca dokona zmian lub adaptacji budowlanych bez uprzedniej pisemnej zgody to Wynajmujący może zażądać od niego przywrócenia stanu poprzedniego pokoju najmu albo zapłaty stosownego odszkodowania nie mniej niż w wysokości 100 % czynszu określonego w §3 ust. 1 umowy.

§9. Naprawy, awarie i szkody

1. W przypadku jakichkolwiek poważnych awarii w pokoju, Najemca lub w zastępstwie Lokator jest zobowiązany powiadomić Wynajmującego i udostępnić lokal dla wykonania prac naprawczych odpowiednim służbom w celu usunięcia powstałej awarii powodującej szkodę lub bezpośrednio grożącej powstaniu szkody.
2. Drobne naprawy wynikające z bieżącej konserwacji oraz naprawy urządzeń eksploatacyjnych pozostawionych przez Wynajmującego w pokoju, wynikające z codziennego zużycia i użytkowania, w okresie trwania niniejszej umowy obciążają Najemcę. Są to w szczególności niewielkie:
a) naprawy podłóg, drzwi i okien, wyposażenia meblowego itp.,
b) naprawy instalacji i urządzeń technicznych np. odbiornik TV, tuner, instalacja audio i itp.,
c) malowanie ścian, konserwacja podłogi oraz drzwi do pokoju w miarę potrzeby,
d) oraz wymiana baterii i żarówek ale tego samego rodzaju jakie były na początku najmu.
3. Ewentualne szkody w pokoju najmu, w pozostałych pomieszczeniach lokalu mieszkalnego, awarii sprzętu technicznego spowodowaną nieuwagą lub nieprawidłowym jego użytkowaniem powstałą z winy Najemcy lub Lokatora, obciążają Najemcę (po sensownej wycenie przez Wynajmującego wg cen rynkowych dla obszaru zamieszkania). Najemca może powstałą przez niego szkodę usunąć we własnym zakresie i na swój koszt w taki sposób aby przywrócić taki stan jaki istniał przed szkodą.
4. Co do zasady ewentualne rozliczenia w tym zakresie pomiędzy Najemcą a Lokatorem nie są w gestii zainteresowania Wynajmującego ponieważ za Lokatora odpowiada Najemca.
5. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za straty w substancji pokoju i jego wyposażeniu wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego.
6. Jeżeli użytkowany sprzęt techniczny ulega awarii w wyniku jego naturalnego zużycia za jego naprawę odpowiada Wynajmujący.
7. Wynajmujący może raz w miesiącu po uprzednim powiadomieniu skontrolować pokój najmu.

§10. Szczególne przypadki wypowiedzenia umowy

1. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy Najemca zalega z zapłatą czynszu i innych świadczeń wymienionych w §4 ust. 1a za jeden okres płatności pomimo pisemnego uprzedzenia go o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego. Okres ten można przedłużyć na pisemną prośbę Najemcy wyłącznie po zgodzie Wynajmującego.
2. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie w terminie jednego miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Najemca:
a) wynajął, podnajął, oddał do używania pokój lub jego część bez pisemnej zgody Wynajmującego
oraz jeżeli Najemca (lub Lokator za którego odpowiada Najemca):
b) mimo pisemnego upomnienia ciągle używał pokoju jak i części wspólnych lokalu mieszkalnego w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c) zaniedbywał obowiązki dopuszczając do powstania szkód lub niszczył urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez pozostałych mieszkańców lokalu mieszkalnego,
d) wykraczał w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, utrudniając innym mieszkańcom korzystanie z lokalu mieszkalnego którego częścią jest wynajmowany pokój Najemcy i nie przestrzegał zapisów Regulaminu porządkowego i eksploatacyjnego (zał. nr 1). Zastrzeżenia §10 ust. 2b, c, d mają zastosowanie też do części wspólnych w budynku zamieszkania.
3. Jeżeli któraś ze stron nie dotrzyma okresu zapisanego w §1 ust. 4 (zrywa umowę) na który została zawarta umowa najmu a w przypadku Wynajmującego z przyczyn innych niż wymienione w §10 ust. 1 i 2, może to nastąpić na podstawie porozumienia stron, a strona nie dotrzymująca tego okresu zapłaci karę umowną w wysokości ..... % czynszu określonego w §3 ust. 1 umowy. Każda ze stron może się nie zgodzić i dochodzić swoich praw w postępowaniu ugodowym lub na drodze sądowej. Uprawnienie to realizuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie drugiej stronie.
4. W przypadku w którym została zerwana lub rozwiązana albo upłynął czas na który była zawarta i nie została przedłużona umowa najmu, Najemca wraz z Lokatorem musi opuścić pokój najmu jak i lokal mieszkalny w ciągu trzech dni. W przeciwnym wypadku Wynajmujący będzie naliczał karę umowną w wysokości 8% czynszu określonego w §3 ust. 1 tejże umowy za każdy dzień zwłoki.
5. Kary umowne o których mowa w §10 ust. 3 i 4 mogą być nie wymierzone w wyjątkowych sytuacjach życiowych dla danej strony po jej udokumentowaniu i zgodzie drugiej strony umowy.
6. Wypowiedzenie lub zerwanie umowy najmu na podstawie §10 ust. 1, 2 i 3 nie może się odbyć drogą elektroniczną, telefoniczną lecz realizuje się je poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie drugiej stronie.

§11.

1. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom Najemcy czy Lokatora w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.
2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Wynajmującego dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Najemca zobowiązany się do niezwłocznego uaktualniania swoich danych zawartych w tej umowie w tym danych Lokatora jeżeli się zmienił. Po ustaniu najmu - podania adresu do doręczeń a w razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
4. Wszelkiego rodzaju inne sytuacje związane z przedmiotem umowy jakie mogą wystąpić podczas jej trwania a nie zapisane w powyższej umowie najmu wraz z jej załącznikami a które mogą zaistnieć - wymagają zgody Wynajmującego.

§12.

1. Wszelkie zmiany powyższych przepisów dla swojej ważności wymagają zgodnego oświadczenia woli obu stron w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności umowy z
wyłączeniem §5 ust.6 w którym taką zmianę Wynajmujący może dokonać jednostronnie.
2. Ewentualne zmiany numerów rachunków bankowych stron umowy najmu, wymaga to formy pisemnej w postaci oświadczenia tej strony której zmiana dotyczy w formie aneksu do umowy po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności kodeks cywilny a zwłaszcza art. 688.1. §1. "Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie" oraz §2. "Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania"
4. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i są świadomi wynikających z niej sankcji karnych w przypadku jej naruszenia.
5. Spory rozpatruje Sąd Rejonowy ................................................ .
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zapisana jest na 5 kartach formatu A4 i składająca się z 12 paragrafów. Każda karta jest parafowana przez Wynajmującego jego pieczątką i podpisem.


......................................................
(Wynajmujący)

.......................................................
(Najemca)


Do niniejszej umowy sporządzono załączniki które stanowią część integralną umowy:
nr 1 - Regulamin porządkowy i eksploatacyjny
nr 2 - Opłaty eksploatacyjne w części własnej i wspólnej
nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący stan oraz wartości elementów składowych i udostępnionych sprzętów w wynajmowanym pokoju.

* niepotrzebne skreślić

Copyright 2016 by Jan Z.T.
Autor dopuszcza kopiowanie i rozpowszechnianie pod warunkiem
podania autora i strony http://www.tezet60.republika.pl/index.html
Artykuły >  Strona głowna ** Poczta do autora - zapiska nr 28

Wzór regulaminu porządkowego i eksploatacyjnego
Załącznik nr 1 do umowy najmu pokoju zawartej w ................................... dnia ................................. .

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje w równym stopniu właściciela lokalu mieszkalnego jak również osoby wraz z nim zamieszkałe, najemców, podnajemców, użytkowników oraz osoby przebywające na terenie lokalu mieszkalnego przy ulicy .............................................. .
2. Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi w pierwszej kolejności odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal lub część do używania - zarówno domowników jak i innych osób korzystających z lokalu (na podstawie umowy najmu, użyczenia itp.). Właścicielowi przysługuje jednak regres w stosunku do użytkowników lokalu, za których ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz zawartych umowach.

§ 2.

1. Współmieszkańcy (w regulaminie są nimi właściciel, najemca i lokator chyba, że użyto konkretnej nazwy) lokalu mieszkalnego są zobowiązani:
a) dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części lokalu nieruchomości przeznaczonych do indywidualnego jak i wspólnego korzystania,
b) dbać o zachowanie prawidłowego stanu sanitarnego i czystości oraz chronić swój pokój jak i cały lokal mieszkalny przed zanieczyszczeniem i bałaganem,
c) podejmować działania doraźnie zabezpieczające przed powstawaniem lub rozszerzaniem szkód wywołanych rożnymi awariami,
d) do utrzymania swego pokoju oraz pomieszczeń przynależnych w należytym stanie, w tym wszystkich urządzeń technicznych, w które pokój i pomieszczenia przynależne są wyposażone,
e) do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych w danym pokoju jak i na terenie lokalu mieszkalnego powstałych z ich winy.

II. Ogólne przepisy porządkowe

§ 3.

Niezbędnym warunkiem zgodnej egzystencji właściciela jak i osób, którym oddał część swego lokalu mieszkalnego do używania, jest dbałość o nieruchomość i nie zakłócanie spokoju współmieszkańcom.

1. Każdy współmieszkaniec ma prawo do korzystania z dobrodziejstw ciszy. Każdego współmieszkańca obowiązuje postępowanie zapewniające jej zachowanie.
a) cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. W godzinach tych należy zaprzestać wykonywania czynności zakłócających tę ciszę,
b) niedopuszczalne jest także zakłócanie ponad przyjęte zasady dobrego obyczaju ciszy w godzinach dziennych, jeśli nie jest to podyktowane koniecznością i ma cechy rażącej uporczywości,
c) kąpiel w łazience nie może się odbywać w godzinach nocnych czyli od 24:00 do 6:00.
2. Na terenie danego pokoju i w lokalu mieszkalnym oraz pomieszczeniach przynależnych (np. schowek piwniczny) nie wolno przechowywać ani używać:
a) materiałów łatwopalnych, cuchnących i niebezpiecznych w sposób stwarzający zagrożenie lub uciążliwość dla współmieszkańców,
b) narkotyków i innych środków psychotropowych podobnych w działaniu do narkotyków,
c) materiałów pochodzących z przestępstwa i innych rzeczy których posiadanie stanowi przestępstwo w rozumieniu prawa karnego (np. materiały wybuchowe, nielegalna broń palna i amunicja, fałszywe dokumenty itp.)
3. Zabrania się pozostawiania nie zamkniętych na zamek drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego.
a) klucze do drzwi wejściowych posiada właściciel lokalu mieszkalnego oraz najemcy wspólnie mieszkajacy.
b) wymiana zamków do drzwi frontwych lokalu mieszkanego bez zgody właściciela jest niedopuszczalna.
4. Szkoda wyrządzona poza lokalem mieszkalnym (np. wybite umyślnie lub przez nieostrożność szyba na klatce schodowej, wyłamany zamek do drzwi wejściowych lub piwnicy, wyrwane tablice przyciskowe domofonu itp.) winna wstawić lub naprawić ta osoba, która uszkodzenie spowodowała. W przeciwnym wypadku naprawa zostanie dokonana na jej koszt.

§ 4.

1. Zabrania się zanieczyszczania korytarzy i innych pomieszczeń wspólnej użyteczności. W przypadku zanieczyszczenia dokonanego przez użytkownika pokoju lub osoby u niego przebywającej, taki użytkownik zobowiązany jest doprowadzić miejsce zanieczyszczenia do porządku.
a) nie wolno trwale zastawiać żadnymi przedmiotami korytarza mieszkaniowego.
2. Śmiecie należy wyrzucać do pojemnika w danym pokoju a następnie do dużego pojemnika zlokalizowanego w kuchni pod zlewozmywakiem.
a) zabrania się wyrzucania przez okno jakichkolwiek śmieci i trzepania rzeczy. Wolno wyrzucić pokarm ptakom ale musi on być odpowiednio przygotowany by mogły go zjeść,
b) zużyte baterie itp. należy wyrzucać do pojemnika szklanego umieszczonego w przedpokoju,
c) za wyrzucanie śmieci poza lokal mieszkalny odpowiedzialny jest właściciel lokalu mieszkalnego lub osoby przez niego do tego wyznaczone.
3. Zabrania się wrzucania i wylewania do muszli klozetowej, wanny, umywalek i zlewozmywaka rzeczy i cieczy mogących spowodować zapchanie przewodów kanalizacyjnych.
a) za drożność wyżej wymienionych urządzeń odpowiedzialny jest właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba przez niego do tego wyznaczona.
4. Ze względów bezpieczeństwa nie można w pokojach mieszkalnych używać grzałek elektrycznych.
5. Korzystanie ze schowka piwnicznego tylko za zgodą wyrażoną przez właściciela lokalu mieszkalnego.

III. Szczegółowe przepisy porządkowe

§ 5.

1. Dostęp do skrzynki pocztowej posiada wyłącznie właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba przez niego wyznaczona. Skrzynka jest kontrolowana co ................... dzień a korespondencja oddawana współmieszkańcowi do którego jest zaadresowana.
a) w przypadku nieobecności - korespondencja jest umieszczana obok drzwi do pokoju,
b) w przypadku korespondencji przy której wymagane jest złożenie podpisu, obecna w mieszkaniu osoba ją przyjmie jeżeli została do tego upoważniana. W przeciwnym wypadku taką przesyłkę należy odebrać osobiście u dostarczyciela.
2. Odbieraniem domofonu w lokalu zajmuje się właściciel lub osoba przez niego do tego wyznaczona.
3. Każdy z ze współmieszkańców odpowiada we własnym zakresie za swoje utrzymanie czyli:
a) zakupu żywności i przygotowania posiłków,
b) przechowywania żywności we własnym zakresie i na swój koszt, np. poprzez zakup lodówki,
c) zakupu środków czystości do higieny osobistej w tym ręczników oraz pościeli do spania,
4. Najemca na początku użytkowania pokoju zostaje wyposażony w czysty podwójny komplet pościeli czyli: kołdrę z powłoką, poduszkę z powłoką (plus zapasowa), prześcieradło oraz koc. Wszystko jest do zwrotu. Oczywiście można z tego zrezygnować powiadamiając o tym właściciela,
a) każdy z najemców w swoim pokoju może:
- powiesić na ścianie swoje: obrazy czy postawić na parapecie kwiaty doniczkowe,
- postawić inne ozdoby (wazony, figurki itp.) w miejscach do tego przeznaczonych,
A istniejące wcześniej w pokoju przedmioty wspomniane powyżej należy zwrócić właścicielowi.
b) zalecane jest aby każdy ze współmieszkańców na swój koszt kupił sobie odpowiedni materac na kanapę ponieważ mogą one nie zapewniać odpowiedniej miękkości leżenia na nich.
5. Każdy z najemców może wymienić dotychczasową wkładkę zamkową do swojego pokoju na swoją własną pod następującymi warunkami:
a) za posiadanie własnej wkładki zamkowej związana jest dodatkowa co miesięczna opłata w wysokości 40 zł która jest opłacana razem z czynszem,
b) wymiany wkładki zamkowej może dokonać tylko właściciel lokalu mieszkalnego i za jego zgodą,
c) ze względów bezpieczeństwa właściciel lokalu otrzymuje od nowej wkładki zamkowej klucz który jest umieszczany w skrytce mieszkaniowej w przedpokoju, zamykaną wspólnie na kłódkę właściciela i danego najemcy.
6. Najemca może bezpłatnie przechowywać w swoim pokoju rower pod warunkami:
a) rower stawiać na chroniącej dywan przed zabrudzeniem wykładzinie,
b) oparcie roweru powinno być stabilne a jeżeli jest opierany o szafę czy ścianę to należy punkty oparcia zabezpieczyć miękkim materiałem,
c) jeżeli rower był używany podczas deszczu to przed wejściem do pokoju należy oczyścić opony.

§ 6.

1. Każdy ze współmieszkańców w ramach rozsądku, może korzystać z następujących urządzeń:
a) kuchenki gazowej wraz z piekarnikiem. Po zakończeniu pieczenia w piekarniku, należy wyczyścić go oraz blachy,
b) sokowirówki, miksera, ekspresu do kawyv, blendera, kuchenki mikrofalowej itp. znajdujących się w kuchni,
c) podręcznych przyborów kuchennych takich jak zastawa, sztućce, garnki, czajniki itp.
d) odkurzacza i kompletu do szycia w tym maszyny do szycia znajdujących się w przedpokoju. Po odkurzeniu należy oczyścić z kurzu pojemnik w odkurzaczu,
e) suszarki do włosów, deski do prasowania, żelazka itp.
f) pralki automatycznej w godzinach od 10:00 do 21:00 przy czym:
- należy obchodzić się z nią z należytą starannością by nie dopuścić do jej uszkodzenia,
- można tylko wykonywać pranie przy minimalnym wsadzie ....... kg bielizny,
- środek piorący i płuczący każdy zaopatrzy się się we własnym zakresie,
- po zakończeniu prania należy pralkę wyłączyć z gniazdka i zakręcić wodę oraz wyczyścić drzwiczki i kołnierz gumowy z resztek brudu,
g) suszarki do bielizny będącej w łazience a jej drzwi na ten czas zostawić otwarte,
h) suszarki w pokoju ale należy zadbać o przewietrzanie poprzez otwarcie okna. W pokoju można dokonywać suszenia tylko części odzieży, bielizny itp.
g) internetu mobilnego we własnym zakresie..
2.* Uwaga: Najemca lub lokator może skorzystać z pralki automatycznej bezpłatnie .............. razy na miesiąc. Po przekroczeniu limitu korzystanie z pralki jest odpłatne i wynosi ........ zł/pranie, płatne z góry do rąk własnych właściciela lokalu.
3. Należy regularnie podlewać kwiaty doniczkowe jeżeli takowe występują w danym pokoju.
4. Każdy ze współmieszkańców zobowiązany jest we własnym zakresie do utrzymania swojego pokoju w należytym stanie czystości i porządku.
5. Każdy ze współmieszkańców jest zobowiązany do utrzymania czystości w częściach wspólnych czyli w kuchni, korytarzu i przedpokoju, łazience i ubikacji. W tym celu postanawia się, że w każdą ostatnią sobotę miesiąca odbędzie się dokładne czyszczenie:
b) kuchni, polegające na przetarciu stołów na mokro, wymyciu zlewozmywaka i kuchenki gazowej, umyciu suszarki do naczyń, zamieceniu podłogi i przetarciu jej na mokro itp.,
c) korytarza i przedpokoju, polegające na przetarciu szmatką boazerii, półek i drzwi z kurzu, zamieceniu podłogi i przetarciu jej na mokro itp.,
d) łazienki, polegające na przetarciu półek na mokro, lustra, wymyciu wanny i umywalki, przetarciu na mokro glazury nad wanną i umywalką, wyczyszczeniu chodniczka oraz umyciu podłogi na mokro itp.,
d) ubikacji, polegające na przetarciu półek z kurzu, przetarciu na mokro na wysokości 1 m glazury, wyczyszczeniu chodniczka z pyłu oraz umyciu podłogi na mokro,
Czyszczenie tych pomieszczeń między współmieszkańcami odbywa się rotacyjnie wg grafiku.
6. Zobowiązania zawarte w §6 ust. 5 nie wykluczają utrzymywania porządku w tych pomieszczeniach na bieżąco w mniejszym zakresie, polegającym na przetarciu na sucho i zamieceniu podłogi szczotką.
7. Jeżeli któryś ze współmieszkańców nie może lub nie chce wykonać czynności z §6 ust. 5 może umówić się z innym współmieszkańcem, odpłatnie czy nie, że to on wykona te czynności za niego.

§ 7.

1. Korzystanie z kuchni czy łazienki zostanie ustalone według grafiku lub umowy ustnej gdzie współmieszkańcy ustalą dla siebie najlepszą godzinę wykorzystania danego pomieszczenia.
a) w miarę możliwości należy oszczędzać zużycie wody,
b) krojenie nożami w kuchni może odbywać się tylko na stole przekrytym szkłem lub gresem.
2. Najemca lub lokator (za zgodą najemcy) może przyjmować gości w ilości nie większej jak ........osoba/y przypadająca na jeden wynajmowany pokój. Większa ilość gości tylko za zgodą właściciela po wcześniejszym go powiadomieniu.
a) zabrania się gościom korzystania z kuchni i łazienki,
b) osoba zaproszona może skorzystać z ubikacji jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.
3. Zabrania się w godzinach ciszy nocnej przyjmowania osób. Goszczenie takich osób odbywa się:
a) w dzień roboczy między godziną .......... a godziną ............. w ciągu dnia,
b) w sobotę i niedzielę między godziną 12:00 a godziną 22:00 w ciągu dnia,
c) w święta religijne zabrania się przyjmowania lub goszczenia wszelkich osób chyba że, uzyska się zgodę od innych współmieszkańców.
4. Zabrania się organizowania w pokoju jak i lokalu mieszkalnym spotkań czy przyjęć którym towarzyszy nadmierny hałas lub notoryczne spożywanie alkoholu oraz używek psychotropowych.
a) w przypadku najemcy czy lokatora złamanie tej zasady może skutkować rozwiązaniem umowy najmu po uprzednim ostrzeżeniu ze strony właściciela.
5. Współmieszkaniec który złamie zasady wymienione w § 7 ust. 2, 3 i 4 każdorazowo podlega karze finansowej w wysokości ........... zł na rzecz pozostałych współmieszkańców, płatnej w ciągu 3 dni.
a) w przypadku nie zapłacenia ze strony najemcy czy lokatora, odpowiednia kwota zostanie potrącona przez właściciela z kaucji mieszkaniowej najemcy.
6. Ponadto aby zachować zgodną egzystencję współmieszkańców lokalu mieszkalnego, należy przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania się a ponadto:
a) obuwie wyjściowe zdejmować w przedpokoju i tam je zostawiać, zwłaszcza dotyczy to okresów deszczowych i zimy,
b) po mieszkaniu należy chodzić w obuwiu miękkim np. kapcie czy klapki,
c) w częściach wspólnych mieszkania oprócz własnego pokoju czy ubikacji i łazienki nie wolno chodzić na tzw. "golasa". Jeżeli opuszcza się swój pokój czy łazienkę należy się wstępnie przyodziać za wyjątkiem gdy wszyscy wspólmieszkańcy na to się zgodzą,
d) przed wejściem do czyjegoś zamkniętego drzwiami pokoju należy wcześniej zapukać chyba, że pokój jest otwarty,
7. Dotychczasowy najemca może w ciągu .................. dni liczonych od dnia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy najmu bezpłatnie przechować swoje mienie które miał podczas trwania najmu.
a) po upłynięciu tego okresu będzie naliczana opłata liczona od sztuki danego gabarytu (np. lodówka, materac, duże torby itp.) wynosząca .......... zł miesięcznie (odpowiednio proporcjonalnie w przypadku krótszego okresu) za dalsze przechowywanie mienia najemcy przez właściciela,
b) kaucja mieszkaniowa będzie zwrócona gdy dotychczasowy najemca zabierze swoje mienie z mieszkania, chyba że, postanowi z właścicielem w umowie w inny sposób rozporządzić tym mieniem.

§ 8.

1. Powyższy regulamin otrzymuje najemca po podpisaniu umowy. Najemca ma obowiązek udostępnienia i zapoznania się z regulaminem lokatorowi o którym mówi §7 ust. 1 umowy najmu.
2. W trakcie trwania umowy najmu powyższy regulamin może ulec zmianie po uprzedniej pisemnej zgodzie wszystkich umownych współmieszkańców. Wniosek o zmianę któregokolwiek przepisu może wystąpić każdy z nich na piśmie do właściciela lokalu mieszkalnego.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za wynikłe z tego szkody i straty.
4. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem a związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i sanitarno porządkowych oraz zasad współżycia stosowane będą przepisy ogólnie obowiązującego prawa.
5. Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać Ja niżej podpisany:

1. ............................................................... ...................................................................
(właściciel lokalu mieszkalnego oraz podpis)

2. ............................................................... ...................................................................
(najemca oraz podpis)

3. ............................................................... .................................................................
(najemca / lokator* oraz podpis)

4. ............................................................... .................................................................
(najemca / lokator* oraz podpis)

* nie potrzebne skreślić


Wzór druku opłat eksploatacyjnych w części własnej i wspólnej dla pokoju nr 1, najemcy z lokatorem

 

Opłaty eksploatacyjne miesięczne w części własnej i wspólnej Nr .................. , na dzień 5 czerwiec 2016 r.
załącznik nr 2 do umowy najmu pokoju nr 1 z dnia .................... zawartej w .........................., dla pana/pani ......................................... .

A. Powierzchnie pomieszczeń w lokalu o pow. 58,41 m2 i 3 pokoi w ......................... przy ulicy ............................................... .

LP

Pomieszczenie

Pow. pokoju
m2

Pow. wspólna
m2

Razem
m2

Średnia liczba osób

Stosunek prawny

Czynsz podstawowy

Pobyt 1 lokatora

Razem opłaty czynszowe

Wpłacona kaucja

1

 Duży pokój nr 1

14,0

7,80

21,80

2

najem

1 000,0 zł

100 zł

1 100 zł

1 100 zł

2

 Średni pokój nr 2

12,0

7,80

19,80

1

najem

--

--

--

--

3

 Mały pokój nr 3

9,0

7,81

16,81

1

najem

--

--

--

--

4

Razem >

35,0

23,41

58,41

4

Odsetki za zwłokę >

18 %

w stosunku rocznym

B. Stany początkowe liczników:

LP

Licznik

Stan licznika

LP

Licznik

Stan licznika

     

1

 Kuchnia-woda zimna

11,05

5

 Gaz

125,04

     

2

 Kuchnia-woda ciepła

7,15

6

 Prąd

235,70

     

3

 Łazienka-woda zimna

21,04

Data spisania stanów licznikowych:

     

4

 Łazienka-woda ciepła

18,70

5 czerwiec 2016 r.

     
C. Miesięczne zaliczki z tytułu opłat eksploatacyjnych zgodnie z §4 ust. 1 umowy najmu na poszczególne pokoje i osoby w pokoju:
Uwaga: 1) Stawka przeliczeniowa w  pozycji 1 i 2 wyliczona jako średnia z faktur za rok 2015 w tym lokalu; w pozycji 3 przyjęta przez Wynajmującego; w pozycji 4, 5, 6, 7, 8 i 9 przyjęto z aneksu firmy zarządzającej, 2) Norma zużycia w pozycji 5 i 6 dla Najemcy wzięto ze średnich danych z lokali nie opomiarowanych. Po okresie 2 miesięcy będzie można określić właściwe normy zużycia.

LP

Rodzaj opłaty w stosunku miesięcznym

Stawka przeliczeniowa

 Duży pokój nr 1

 Średni pokój nr 2

 Mały pokój nr 3

Razem

normy "N"

Razem

zaliczki

Norma

Kwota

Norma

Kwota

Norma

Kwota

1

 Gaz

3 zł/m3

9,6 m3

28,8 zł

6 m3

18,0 zł

6 m3

18,0 zł

21,6 m3

64,8 zł

2

 Prąd elektryczny

0,75 zł/kWh

56 kWh

42,0 zł

35 kWh

26,3 zł

35 kWh

26,3 zł

126 kWh

94,5 zł

3

 Środki czystości wspólne

9 zł/os.

2 os.

18,0 zł

1 os.

9,0 zł

1 os.

9,0 zł

4 os.

36,0 zł

4

 Wywóz śmieci

10 zł/os.

2 os.

20,0 zł

1 os.

10,0 zł

1 os.

10,0 zł

4 os.

40,0 zł

5

 Woda i ścieki

10,8 zł/m3

6 m3

64,8 zł

3 m3

32,4 zł

3 m3

32,4 zł

12 m3

129,6 zł

6

 Podgrzanie wody

11 zł/m3

4 m3

44,0 zł

2 m3

22,0 zł

2 m3

22,0 zł

8 m3

88,0 zł

7

 Eksploatacja podstawowa

2,2 zł/m2

21,8 m2

48,0 zł

19,8 m2

43,6 zł

16,81 m2

37,0 zł

58,41 m2

128,5 zł

8

 Centralne ogrzewanie

2,5 zł/m2

21,8 m2

54,5 zł

19,8 m2

49,5 zł

16,81 m2

42,0 zł

58,41 m2

146,0 zł

9

 Fundusz remontowy

1,8 zł/m2

0 m2

0,0 zł

0 m2

0,0 zł

0 m2

0,0 zł

0 m2

0,0 zł

Zaliczki po zaokrągleniu do złotówki >

320 zł

211 zł

197 zł

727 zł

Razem zaliczki i czynsz do zapłaty >

1 420 zł

--

--

za miesiąc

Podpis Najemcy >

Podpis Wynajmującego >

Uwaga 1: Fundusz remontowy pokrywa właściciel lokalu mieszkalnego.
Uwaga 2: Stany liczników początkowych należy spisać za każdym razem jeżeli wprowadza się jakiś najemca, także dla pozostałych. W tym celu taki druk opłat eksploatacyjnych należy sporządzić dla każdego najemcy z osobna.


Copyright 2016 by Jan Z.T.
Autor dopuszcza kopiowanie i rozpowszechnianie pod warunkiem
podania autora i strony http://www.tezet60.republika.pl/index.html
Artykuły >  Strona głowna ** Poczta do autora - zapiska nr 28