Strona głowna < Artykuły 

Projekt struktury koła partii

autor Jan Z.T. (5 X 2004 r)
(zapiska nr 1)

Spis Treści:
1. Wstęp
2.
Struktura ogólna Koła
3.
Organizacja poziomu A Koła
4.
Organizacja poziomu B czyli tzw. grupy Koła
5.
Organizacja poziomu C czyli tzw. Podgrupy Koła
6.
Warunki awansu
7.
Wybory władz Koła
8.
Uwagi końcowe autora
9.
Schemat koła


WSTĘP

Koło jest podstawową jednostką organizacyjną w każdej partii. Właściwa jej struktura w dużej mierze kształtuje jej funkcjonalność i napływ nowych członków do partii. To właśnie działalność dziesiątek tych jednostek jakim są Koła a w szczególności ich członków ma decydujący wpływ na obraz partii na lokalnym obszarze działania takiego Koła a w rezultacie w całym kraju.
Jeżeli obszarem działania Koła jest małe miasto to ilość członków może być niewielka ale jeżeli obszarem działania jest duże miasto, z dużymi dzielnicami ( z dużą ilością wyborców ), to mała ilość członków jest czynnikiem niewystarczającym dla sprawności działania Kota i jego realnego wpływu na lokalną społeczność.
Odpowiednia ilość członków w Kole (głównie w dużych miastach ) poprzez swoje składki na Koło może odpowiednio kształtować swą działalność na danym terenie, a w szczególności wynająć lokal na swą siedzibę i mieć środki finansowe na bieżącą działalność medialną w szerokim zakresie.
Należy tutaj przypomnieć, że posiadanie własnej siedziby o odpowiedniej powierzchni przez Koła jest warunkiem nie raz istnienia takiego Koła na danym terenie. Brak własnej siedziby przez Koło można porównać do rodziny która nie ma własnego mieszkania ( można się domyślić co z tego "dobrego" dla takiej rodziny wyniknie ).
Z tego powodu chciałbym zaproponować projekt struktury Koła, którego założenia opisałem poniżej oraz wizualnie pokazałem w przykładowym schemacie.
Załączony projekt struktury streszczę tylko w czterech poniższych punktach:

  1. przedstawiony projekt schematu organizacyjnego Koła jest systemem dynamicznym budowania podstawowej komórki jakim jest Koło partii w większych miastach ale z powodzeniem może być wykorzystany również w mniejszych miastach
  2. maksymalna liczba członków wg ograniczeń dla tego projektu struktury wynosi 8300 osób, co jest raczej wartością teoretyczną przy wybitnie ekspansywnych członkach. Należy przyjąć, że wartością realną jest 3 do 6 % wartości maksymalnej czyli około 250 - 500 osób.
  3. ten schemat organizacyjny jest korzystny da pozyskiwania odpowiedniej ilości członków w określonym czasie i może być wykorzystywany również jako tymczasowy
  4. członek budując cząstkę struktury w przedstawionym systemie skupia całą swą moc i zdolności a posiadając w pewnym sensie niezależność działania w rezultacie dąży do wspólnego celu zgodnymi z celami partii
  5. możliwość powiązania członków z wydzielonymi obszarami na którym działo Koło

1. Struktura ogólna Koła (spis)

 (patrz schemat)

1.1. Koło składa się z trzech poziomów organizacyjnych:

  1. poziom A tzw. poziom przewodniczących Grup Koła; bezpośrednio związanych z Kierownikiem Koła. Do tego poziomu należy tylko członkowie zwyczajni.
  2. poziom B tzw. poziom Grup Koła, bezpośrednio związanych z danym Przewodniczącym z poziomu A, który zawiązał taka Grupę. Do takiej grupy oprócz Przewodniczącego należą tylko członkowie uczestnicy.
  3. poziom C tzw. poziom Podgrup Koła, bezpośrednio związanych z danym Przewodniczącym z poziomu B, który zawiązał taka Podgrupę. Do takiej podgrupy oprócz Przewodniczącego należą członkowie uczestnicy jak i sympatycy* partii.

1.2. Całością prac bieżących Koła kieruje Kierownik poprzez Przewodniczących Grup i członków zwyczajnych z poziomu A.

a) dla spraw ważnych dla partii, Kierownik Koła ma prawo zwołać walne zebranie wszystkich członków danego Koła. Kierownik w takim wypadku zobowiązany jest do załatwienia wszelkich spraw organizacyjnych związanych z takim zebraniem.

b) dla spraw ważnych dla Koła, Kierownik Koła ma prawo zwołać walne zebranie wszystkich członków danego Koła jeżeli została podjęta w tej sprawie uchwała Koła. W głosowanie nad taką uchwałą biorą wyłącznie członkowie zwyczajni Koła z poziomu A.

c) Kierownik wraz z członkami Koła z poziomu A, zobowiązani są do załatwienia wszelkich spraw organizacyjnych związanych z takim zebraniem.

1.3. Władze Koła pobierają składkę na utrzymanie Koła.

a) środki finansowe Koła powinny być w szczególności skierowane na utrzymanie własnej siedziby, która jest bardzo ważnym miejscem umożliwiającym spotkania członków Koła.

b) wysokość składki na Koło ustalają wszyscy członkowie zarówno zwyczajni jak i uczestnicy w formie uchwały Koła podjętej w głosowaniu na walnym zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów na poszczególnych szczeblach Koła


2. Organizacja poziomu A Koła (spis)

a) do tego poziomu należą wyłącznie członkowie zwyczajni partii

b) Kierownik wraz z członkami tego poziomu w sprawach ważnych w formie uchwał zgodnych ze statutem partii ikierują pracą Koła na danym terenie

c) maksymalna liczba osób na tym poziomie wynosi 50 lecz możliwa jest zmiana tej liczby za zgodą naczelnych władz partii w określonym przypadku

d) głównymi zadaniami Koła jest wykonywanie strategicznych celów postawionych przez partię w obszarze swego działania


3. Organizacja poziomu B czyli tzw. grupy Koła (spis)

a) członek zwyczajny należący do poziomu A ma prawo stworzyć tzw. Grupę Koła na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego mu przez Kierownika Koła.

Na takim członku spoczywa obowiązek pozyskiwania osób do tych Grup które są:

z całego obszaru działania Koła lub za zgodą Kierownika Koła z innego terenu.

b) osoba tworząca Grupę automatycznie zostaje jej Przewodniczącym a powstała Grupa otrzymuje odpowiedni numer identyfikacyjny

c) do Grupy może przystąpić osoba która

d) maksymalna liczba osób w takiej grupie powinna wynosić 15 a minimalna 2 osoby nie licząc Przewodniczącego

e) dla sprawności działania całego Koła, danej Grupie może być przydzielony określony teren jej działania przez Kierownika Koła

e) Przewodniczący Grupy Koła wraz z jej członkami w sprawach ważnych w formie uchwał:

f) głównymi zadaniami Grupy jest wykonywanie celów:


4. Organizacja poziomu C czyli tzw. Podgrupy Koła (spis)

a) członek uczestnik należący do poziomu B ma prawo stworzyć tzw. Podgrupę Koła na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego mu przez Przewodniczącego Grupy.

Na takim członku spoczywa obowiązek pozyskiwania osób do tych Podgrup które są:

z całego obszaru działania Koła lub za zgodą Kierownika Koła z innego terenu.

b) osoba tworząca Podgrupę automatycznie zostaje jej Przewodniczącym a powstała Podgrupa otrzymuje odpowiedni numer identyfikacyjny

c) do Podgrupy może przystąpić osoba która

d) osoba która przystąpiła do Podgrupy

e) maksymalna liczba osób w takiej Podgrupie powinna wynosić 10 a minimalna 2 osoby, nie licząc Przewodniczącego

f) dla sprawności działania Grupy Koła, danej Podgrupie może być przydzielany określony teren jej działania przez Przewodniczącego Grupy

g) głównymi zadaniami Podgrupy jest wykonywanie celów:


5. Warunki awansu (spis)

5.1. Do ścisłego grona Koła (poziom A) awansować może osoba która spełnia następujące warunki

a) zasady punktu 4 a) b) i e)

b) w jego Podgrupie co najmniej 8 osób została członkami uczestnikami partii

c) posiada staż co najmniej pół roku w partii

d) dostał pozytywną rekomendację od swojego Przewodniczącego Grupy Koła

e) został członkiem zwyczajnym partii

5.2. Dotychczasowy Przewodniczący Podgrupy który spełnił punkt 5.1. staje się automatycznie Przewodniczącym Grupy Koła i staje się członkiem ścisłego grona Koła na poziomie A.

5.3. Dotychczasowi członkowie Podgrupy stają się członkami nowo powstałej Grupy Koła i jeżeli są członkami uczestnikami partii automatycznie przejmują prawa jakie wynikają z punktu 4.

5.4. Nowo powstała Grupa Koła otrzymuje nowy odpowiedni numer identyfikacyjny oraz określany przez Kierownika Koła teren jej działania.


6. Wybory władz Koła (spis)

6.1. Wybory Kierownika Koła odbywają się zgodnie ze statutem partii

6.2. Wybory Przewodniczącego Grupy (poziom B):

a) kadencja Przewodniczącego Grupy trwa 1 rok

b) wybory nowego Przewodniczącego Grupy mogą się odbyć wtedy jeżeli Grupa liczy co najmniej 8 osób a grupa w takiej liczbie osób działa co najmniej rok czasu

c) kandydat na nowego Przewodniczącego Grupy musi spełniać następujące warunki:

d) nowy Przewodniczący Grupy automatycznie staje się członkiem ścisłego grona Koła na poziomie A

e) dotychczasowy Przewodniczący automatycznie staje się zastępcą nowego Przewodniczącego zachowując prawa członka w tej Grupie oraz ponadto zostaje nowym Przewodniczącym nowej Grupy, członków którzy wcześniej byli członkami Podgrupy nowo wybranego Przewodniczącego. Nowo powstała Grupa Koła otrzymuje nowy odpowiedni numer identyfikacyjny oraz określony przez Kierownika Koła teren jej działania.

f) każdy członek zwyczajny z poziomu A może być Przewodniczącym czy członkiem co najwyżej w 2 Grupach Koła

6.3. Na poziomie C Koła nie ma wyborów Przewodniczącego Podgrupy ze względu na to, że jest to raczej struktura zmienna w swej postaci która w określonym czasie zmienia się na poziom B. Poziom C stanowi sprężysty fundament budowy głównych struktur czyli poziomu A i B Koła.


7. Uwagi końcowe autora (spis)

a) maksymalna liczba członków wg ograniczeń dla tej struktury określonych w punktach 2c) , 3d) i 4e) wynosi 8300 osób, ca jest raczej wartością teoretyczną. Należy przyjąć, że wartością realną jest 3 do 6 % wartości maksymalnej czyli około 250 - 500 osób.

b) praktyczny sposób budowania Grupy czy Podgrupy powinny opracować władze partii lub Koła.

c) poszczególne Grupy powinny być dodatkowo zachęcane do zrzeszania się w stowarzyszenia o osobowości prawnej lub zwykłej. W ten sposób członkowie partii mieliby większy udział i wpływ na życie lokalnej społeczności i wypowiadania się w sprawach publicznych. Zrozumiałe jest, że cele takiego stowarzyszenia nie mogą być sprzeczne z założeniami ideowymi partii.

* Projekt struktury Koła zakłada istnienie w swej strukturze tzw. sympatyka partii (poziom C), który nie jest członkiem partii ale poprzez swoje zaangażowanie (nie jednokrotnie emocjonalne) może być bardzo przydatny w działalności danego Koła

zobacz > Schemat struktury Koła


Copyright 2004 by Jan Z.T.
Autor dopuszcza kopiowanie i rozpowszechnianie pod warunkiem
podania autora i strony http://www.tezet60.republika.pl/index.html
Artykuły > Strona głowna ** Poczta do autora - zapiska nr 1